Náš tím

MUDr. Kristína Ivančová

Estetický dermatológ

MUDr. Andrea Nestorová

Estetický dermatológ, Trichológ, špecialista na transplantáciu vlasov

MUDr. Barbora Romžová

Plastický chirurg

MUDr. Miriam Paľová

Dermatológ rezident

MUDr. Anna Rajňáková

Estetický dermatológ

Gabriela Sikorová

Zdravotná sestra

Simona Beneková

Zdravotná sestra,
Asistent pri transplantácií vlasov

Marta Hajduová, dipl.s.

Zdravotná sestra,
Asistent pri transplantácií vlasov

Bc. Denisa Choma

Zdravotná sestra,
Asistent pri transplantácií vlasov

Eva Balintová

Office manager

MUDr. Kristína Ivančová

Štúdium všeobecného lekárstva som úspešne ukončila na Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach. Samotnú dermatovenerológiu som si vybrala pre jednak širokú vekovú kategóriu pacientov a taktiež možnosť sledovať efekt liečby na vlastné oči. Od malička som sa venovala umeleckej činnosti a preto estetická medicína bola dokonalým prepojením, kde som mohla uplatniť svoje estetické cítenie a zmysel pre detail. Počas svojho profesijného života som sa zúčastnila viacerých odborných stáží a naďalej sa pravidelne sa zúčastňujem kongresov a workshopov doma aj v zahraničí. Medzi moje obľúbené výroky patrí: „Všetko má svoju krásu, ale nie každý ju vidí“. V praxi sa snažím svojim pacientom poskytnúť nielen čo najprirodzenejší výsledok, ale aj potrebné sebavedomie.

Vzdelanie

2012 – 2018: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakultra – Všeobecné lekárstvo

10.2023: Atestácia z dermatovenerológie

Prax a pôsobenie

Kurzy a školenia

Schopnosti a znalosti

MUDr. Andrea Nestorová

Predstavu o mojom budúcom povolaní som mala jasnú už od útleho detstva. Neexistovala žiadna iná možnosť, cieľ bol jasný.  Vyštudovala som Lekársku fakultu na Univerzite Karlovej v Prahe odbor všeobecné lekárstvo s víziou, že svoju púť ukončím atestáciou z pediatrie. Avšak osud to zariadil úplne inak a dnes viem, že by som to vôbec nemenila. Nakoniec som úspešne absolvovala medzinárodnú atestáciu z odboru dermatovenerológie, získala cenný certifikát v odbore medicínskej trichológie a bohatú prax v oblasti transplantácie vlasov. S pediatriou som si predsa len podala ruku a to v mojej praxi kde prichádzam do styku aj s detičkami. Vzťah k estetike ako takej mám v krvi. Myslím, že som si z tohto krásneho odvetia medicíny vybrala tú pravú korunu krásy a to vlasy. Ako sa hovorí „ my hobby is my job“. Transplantácia vlasov je pre mňa psychohygienou, relaxom, tvorivým  časom, ktorý ma neskutočne napĺňa…. Samotné trichológie ma zase zakaždým niečo nové naučia. Dermatológia je zase zrkadlom duše človeka a samotná estetická časť ju dopĺňa ako celok. Najkrajším okamihom či zadosťučinením na tom všetkom je spokojný pacient/ka.

Myšlienka otvoriť si vlastnú kliniku, ktorá sa bude kompletne venovať problematike vlasov, estetike a dermatológii ako takej má prenasledovala dlhú dobu. Avšak než som sa pustila do samotnej realizácie, rozhodla som sa byť najprv mamou. Ďakujem Bohu, že sa mi to splnilo.

Vzdelanie

2002 – 2008: Univerzita Karlova v Prahe, Lekárska fakulta – Všeobecné lekárstvo

2016- Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin- atestácia z dermatovenerológie

Prax a pôsobenie

Odborné stáže

Členstvá

Schopnosti a znalosti

MUDr. Barbora Romžová

Po absolvovaní odboru všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach som začala pracovať na Klinike
plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v UNLP, kde pôsobím dodnes. 

Tento odbor ma
fascinoval jeho komplexnosťou, pretože okrem estetickej medicíny sem spadá aj liečba rázštepových
vád, chirurgia ruky, kožných nádorov a defektov. Okrem iného sa venujem komplexnej chirurgickej
terapii malígneho melanómu a pôsobím ako vedúci transfúzny lekár na oddelení. 

Súčasne sa venujem
aj doktorandskému štúdiu. Atestáciu v odbore plastická chirurgia som získala v roku 2022 na
Univerzite Komenského v Bratislave po 9 mesačnej stáži na Klinike UNB v Ružinove.

Vzdelanie

2022 atestačná skúška v odbore plastická chirurgia, Univerzita Komenského v Bratislave


2017-súčasnosť doktorandské štúdium v odbore chirurgia, UPJŠ v Košiciach


2010-2016 Lekárska fakulta- všeobecné lekárstvo, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Prax a pôsobenie

Kurzy a školenia

Členstvá

Schopnosti a znalosti

MUDr. Miriam Paľová

Všeobecné lekárstvo som ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2021. Rok pred tým som však študovala odbor farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Túžba stať sa lekárkou bola však natoľko silná, že som pred koncom druhého semestra podala prihlášku na lekársku fakultu, kde som sa vďaka Bohu dostala a štúdium aj úspešne ukončila. Voľba stať sa kožnou lekárkou bola pre mňa od začiatku jasná. V auguste 2021 som nastúpila na Denný kožný stacionár v Bardejove, kde som nadobudla mnoho klinických vedomostí a naďalej tam aktívne pôsobím. Považujem sa za cieľavedomého, no zároveň pokorného a empatického človeka – vlastnosti, ktoré by žiadnemu z lekárov nemali chýbať. Snažím sa, aby pacienti odchádzajúci z mojej ambulancie mali na perách úsmev a zároveň sa s ním vracali pri ďalšej návšteve. Lekárske povolanie je rozhodnutie na celý život, kde Vás čaká nekonečné vzdelávanie preto som sa rozhodla posunúť sa v živote ďalej. Pri prvom stretnutí s pani doktorkou MUDr. Andreou Nestorovou sme si sadli ľudsky od prvej chvále, čo je nesmierne dôležité cítiť sa dobre v prostredí, kde pracujete, len vtedy môžete podávať 100% výkon. Preto sa nesmierne teším na novú životnú výzvu a to prácu v Nestory medical center.

Vzdelanie

2015 – 2021: Všeobecné lekárstvo, UPJŠ Košice

Prax a pôsobenie

Kurzy a školenia

Členstvá

Schopnosti a znalosti

MUDr. Anna Rajňáková

Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo som a rozhodla pre odbor dermatovenerológia. Je to odbor, ktorý ponúka lekárovi širokú škálu pacientov z pohľadu vekových kategórii, rasy, či výzvy diagnostiky a liečby rôznych kožných ochorení denne, čo stimuluje ku každodennému premýšľaniu.  Správnym postupom môžeme zlepšiť kvalitu života našich pacientov, či dokonca zachrániť život v prípade onkologických ochorení. Dermatovenerológia je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť s neustálym pokrokom v diagnostických a liečebných technológiách. Zostať v obraze s najnovšími inováciami mi pomáhajú domáce a zahraničné kongresy a stáže, kde sa aktívne zúčastňujem.

Vzdelanie

2013 – 2019 – Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta P.J. Šafárika

2023 – atestačná skúška v odbore dermatovenerológia, UPJŠ Košice

2023 – súčasnosť doktorandské štúdium v odbore dermatovenerológie, Univerzite Komenského, Bratislava

Prax a pôsobenie

Školenia a stáže

Členstvo

Schopnosti a znalosti

Gabriela Sikorová

Po ukončení strednej zdravotnej školy v Košiciach som si doplnila špecializačné štúdium v Bratislave so zameraním na intenzívnu starostlivosť v chirurgii. Túžila som sa venovať detským pacientom, avšak
polovicu mojej doterajšej kariéry som zasvätila na oddelení popálenín.
Bola to pre mňa veľká škola života.
Následne som pracovala v súkromnej sfére ako denná aj operačná sestra.
Po chvíľke odmlky som rada, že môžem pokračovať na klinike ktorá sa venuje estetike ako takej.

Vzdelanie

1996 – 1997: Špecializačné štúdium stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore zdravotná sestra v Bratislave špecializácia-Intenzívna starostlivosť v chirurgii

1987 – 1991: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 41 Košice

Prax a pôsobenie

Schopnosti a znalosti

Simona Beneková

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu 5.května v Praze. Už na střední škole jsem
věděla, že se chci věnovat estetické medicíně, ale musela jsem nejprve získat zkušenosti a
praxi. Po maturitě jsem nastoupila na oddělení jednotky intenzivní péče a byla to pro mě velká životní zkušenost.

V roce 2010 jsem v Praze na klinice GHO potkala paní doktorkou Nestorovou a o tři roky
později jsme spolu začali spolupracovat v Košicích na Géve Klinik při transplantacích vlasů.
Naše spolupráce i s přestávkou mateřské dovolené trvá již nějakých 12 let a doufejme, že bude trvat navěky.

V roce 2015 jsem úspěšně atestovala jako sestra pro perioperační oddělení.
V Praze pracuji na Premier Clinic, prestižní klinice plastické chirurgie v centru Prahy jakostaniční sestra oddělení operačních sálů.

Jsem ráda, že mám to štěstí a mohu dělat práci, která mě baví. Jak asistovat při operacích

v plastické chirurgii tak transplantovat vlasy.
„Moje práce je i mým koníčkem“

Vzdelanie

2000-2004 Střední zdravotnická škola 5. května Obor všeobecná sestra, Maturitní předměty: český jazyk, Ošetřovatelství, Chirurgie, Vnitřní lékařství. Praktická maturita – ošetřovatelství na chirgii
2005 Ukončená nástupní praxe
2006-2011 Osvědčení k výkonu zdravotnickéhopovolání bez odborného dohledu
2007 Kvalifikace pro obsluhu depilačních laserů GentleLASE LE a GentleYAG
2008 Kvalifikace pro obsluhu kosmetických přístrojů: LPG, Lift, Dermamax, laserová epilace. Školení na masáže a tělové zábaly firmy Comfort zone
2011- neurčito Prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
1/2014 – 9/2015 Thomayerova nemocnice- Specializace v oboru sestra pro perioperační péči, Atestační zkouška v oboru Perioperační péče

Prax a pôsobenie

Schopnosti a znalosti

Zájmy

Marta Hajduová, dipl.s.

Po ukončení strednej zdravotníckej školy sv.Alžbety v Košiciach v odbore všeobecná diplomovaná sestra som sa zamestnala na internej ambulancii, kde som pracovala 3 roky pod vedením troch skvelých špecialistov vo svojom obore.
Následne som pracovala na súkromnej klinike plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach ako denná a operačná sestra. Na tejto klinike som sa spoznala s MUDr. Nestorovou.
Spoločne s jej dlhoročnou sestričkou som sa začala podieľať na transplantáciách vlasov.
Po čase sa naše cesty opäť spojili a pokračovali sme už v NESTORY medical centre.
Viem, že týmto smerom sa chcem uberať aj naďalej a ďakujem p. doktorke za možnosť stať sa jej členom jej transplantačného tímu v NESTORY medical centre.
Práve sestry je to, čo ma napĺňa. Verím, že je to vidieť aj v praxi 😊

Vzdelanie

2013 – 2016: Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety – všeobecná diplomovaná sestra

2009 – 2013: Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety – zdravotnícky asistent

Prax a pôsobenie

Schopnosti a znalosti

Bc. Denisa Choma

Po ukončení strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši som ďalej pokračovala v štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore ošetrovateľstvo. V ramci zdravotníctva som vždy chcela pracovať v zaujímavej sfére. Pracovala som v Prahe v prestížnej nemocnici Nemocnice na Homolce, kde som sa toho veľa naučila a bola to pre mna veľká výzva. Absolvovala som rôzne vzdelávacie kurzy v Čechách sj na Slovensku. Vždy som patrila medzi technické typy a tak spojenie medicíny s manuálnou technikou bola pre mna ideálna cesta. Pracovala som na operačných sálach v rôznych oblastiach rozličných odborov. Odjakživa som v sebe mala kreatívne myslenie a zmysel pre tvorivosť a krásu a preto ma život sám nasmeroval k niečomu už medicinsko-technicko-estetickému. S pani doktorkou Nestorovou som sa stretla v rovnaký čas na rovnakom mieste a dnes je to už 12 rokov čo spoločne a perfektne zohrané fungujeme pri transplantácii vlasov. Pre mňa je táto práca psychohygienou a ako bonus mám tú česť vykonávať aj podkategóriu akou je trichopigmentacia vlasov.
„Pre každého je splnený sen úžasný pocit“.

Vzdelanie

2003 – 2006: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakultra – Ošetrovateľstvo

1999 – 2003 Stredná zdravotnícka škola – Všeobecná sestra

2007: Školenie – EKG v praxi, ČR

2006: Školenie – Neinvazívna ventilácia, ČR

2021 – 2022: Kurz PMU púdrové obočie, microblading, hair tattoo
– International school of beauty Margret academy

Prax a pôsobenie

Schopnosti a znalosti

Eva Balintová

Vyštudovala som Školu úžitkového výtvarníctva v odbore fotografických dizajn.

Počas štúdii som nadobudla fotografické a počítačove zručnosti s citom pre estetiku ktoré rada využívam aj dnes vo svojom voľnom čase (umelca v sebe nezapriem), no zároveň ich využívam dodnes aj pri svojej práci.

Život to zriadil inak a po strednej škole som pracovala 6 rokov na pozícii recepčnej/ office manažérky na súkromnej klinike v Košiciach.

Táto práca s ľuďmi ma nesmierne baví a napĺňa. Preto som vďačná a šťastná že v tom môžem pokračovať práve v NESTORY medical centre kde Vás rada privítam a zodpoviem na Vaše otázky.

Vzdelanie

2011 – 2015: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice

Prax a pôsobenie

Schopnosti a znalosti